Privātuma politika


1. Ievads

Mājaslapā www.prolong.lv tiek veikta personas datu apstrāde, kas iegūta no datu subjekta – Portāla lietotāja (Turpmāk – Lietotājs). Personas datu apstrādi regulē SIA “X Solutions”, Reģ. Nr. 40103715049 (turpmāk – Pārzinis). 

Pārzinis rūpējas, lai aizsargātu Lietotāja privātumu un personas datus, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem, atsaucoties uz Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā. 

Līdz ar to Pārzinis ir izstrādājis šos portāla lietošanas noteikumus un privātuma politiku, lai sniegtu Lietotājam Regulā paredzēto informāciju. 

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Lietotājs sniedz personas datus (portālā, papīra formātā vai telefoniski). Pārzinis patur tiesības jebkurā brīdī mainīt šos noteikumus. Portāla apmeklētāja pienākums ir patstāvīgi pārbaudīt Portāla saturu, lai iepazītos ar noteikumu izmaiņām.

2. Pārziņa identitāte un kontaktinformācija

Pārzinis ir SIA “X Solutions”, Reģ.Nr. 40103715049. Pārziņa adrese ir Tukums, Ziedoņa iela 16, LV-3101, mājaslapa – www.prolong.lv, e-pasts – info@prolong.augudraugi.lv, tālrunis – +371 29117845. 

3. Apstrādes nolūki, kā arī apstrādes juridiskais pamats

Portāla lietošanas mērķis ir Pārziņa izplatīto preču (eļļošanas līdzekļi) – turpmāk Prece, reklāma un pasūtīšana, atbilstoši Lietotāja izvēlētajai komplektācijai.

Preces pasūtīšanai nepieciešams lietotāja vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, adrese, apmaksas veids (skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu) fiziskai personai; uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs, PVN maksātāja numurs, juridiskā adrese, piegādes adrese, apmaksas veids (skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu), banka, bankas konta numurs, bankas SWIFT kods, kontaktpersona, tālruņa numurs un e-pasta adrese juridiskai personai.

Lietotājs, iesniedzot iepriekš minētos datus ar Portāla kontaktformas, e-pastu vai cita veida pastu, atļauj Pārzinim saglabāt un izmantot šo informāciju, lai sagatavotu un nosūtītu pavadzīmi, nokomplektētu pasūtījumu un Lietotājam nogādātu Preci. Iepriekš minēto datu apstrāde mums ir nepieciešama klienta identificēšanai; līguma sagatavošanai, noslēgšanai un noslēgšanas fakta pierādīšanai; pakalpojumu darbības nodrošināšanai/ uzturēšanai; klientu apkalpošanai; iesniegumu un iebildumu izskatīšanai un apstrādei; norēķinu administrēšanai, kā arī citiem, ar līgumu noslēgšanu vai izpildi tieši saistītiem nolūkiem. 

Tiesiskais pamats šādu datu apstrādei ir Regulas 6. panta 1.punkta b. apakšpunkts, kas nosaka, ka datu apstrāde ir likumīga, ja apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas.

4. Sīkdatnes

Portālu apmeklētāju dati tiek vākti, lai gūtu iespēju Portāla uzturētājam izvērtēt tā noderīgumu, kā arī apzinātu Portāla uzlabošanu.

Portāls tiek nemitīgi pilnveidots ar mērķi uzlabot tā lietošanu, tādēļ Pārzinim ir nepieciešama informācija, kas ir svarīgs Portāla apmeklētajiem, cik bieži viņi šo Portālu apmeklē, ierīces un pārlūkprogrammu viņi izmanto, no kāda reģiona nāk apmeklētāji, un kādu saturs visvairāk interesē.

Izmantojot sistēmu Google Analytics, Pārzinim ir iespējas analizēt apmeklētāju Portāla izmantošanu. Par Google Analytics pamatprincipiem iespējams lasīt Google mājaslapā https://support.google.com/analytics/answer/1012034?hl=lten&ref_topic=6157800. Pārzinis šos savāktos datus izmanto savās tiesiskajās interesēs, uzlabojot izpratni par Portāla apmeklētāju vajadzībām un uzlabotu pieejamību Pārziņa publiskotajai informācijai. 

Apmeklētājs jebkurā laikā var pārtraukt datu vākšanu Google Analytics. Par to vairāk aprakstīts šeit: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

Portāls ir izvietots serverī, kurš var reģistrēt apmeklētāja nosūtītos pieprasījumus (izmantotā ierīce, pārlūkprogramma, IP adrese, piekļuves datums un laiks). Šajā punktā minētie dati tiek izmantoti tehniskiem nolūkiem: lai nodrošinātu Portāla pienācīgu funkcionēšanu un drošību un izmeklētu iespējamos drošības incidentus. Šajā punktā minēto datu vākšanas pamats ir Pārziņa tiesiskā interese nodrošināt Portāla tehnisku pieejamību un integritāti.

Sīkdatnes ir nelielu faili, kurus, katru reizi, kad apmeklētājs apmeklē Portālu, pārlūkprogramma saglabā apmeklētāja datorā tādā apmērā, kā norādīts apmeklētāja datora pārlūkprogrammas iestatījumos. Dažas sīkdatnes tiek izmantotas, lai tiktu atlasīta un piemērota piedāvātā informācija un reklāmas apmeklētājam, pamatojoties uz saturu, kādu apmeklētājs ir aplūkojis agrāk. Tādējādi veidotu Portāla lietošanu vienkāršu, ērtu un individuāli piemērotu apmeklētājiem. Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī to dzēšanu un pārvaldīšanu, var iegūt mājaslapā www.aboutcookies.org

Šis portāls izmanto sīkdatnes, lai vāktu lietotāja IP adreses un pārlūkošanas informāciju un ļautu Portālam atcerēties apmeklētāja izvēli. Tās ļauj sekot līdzi Portāla datu plūsmai un lietotāju mijiedarbībai ar Portālu – Pārzinis izmanto šos datus, lai analizētu apmeklētāju uzvedību un uzlabotu Portālu. Sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir Pārziņa leģitīmā interese nodrošināt Portāla funkcionalitāti, pieejamību un integritāti. Apmeklētajam ir tiesības kontrolēt un/vai dzēst sīkdatnes pēc saviem ieskatiem. Informācijas par procesu pieejama www.aboutcookies.org. Apmeklētājs var dzēst visas sīkdatnes kas ir viņa datorā, un lielāko daļu pārlūkprogrammu ir iespējas iestatīt, ka tiek bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā. Lai apmeklētājs atteiktos no sīkdatnēm, jāizmanto pārlūkprogrammas izvēlne vai https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Nepieciešamo uzstādījumu veikšanai apmeklētājam jāiepazīstas ar attiecīgās pārlūkprogrammas noteikumiem. Sīkdatņu bloķēšanas gadījumā būs manuāli jāpielāgo iestatījumi ikreiz, kad tiek apmeklēts Portāls, kā arī daži pakalpojumi un funkcijas var nedarboties.

Statistikas datiem par Portāla apmeklētājiem var piekļūt tikai tie Pārziņa darbinieki, kuri ir atbildīgi par šādu datu analīzi. 

Gadījumā, ja Lietotājs izmanto Portālā paredzēto kontaktformas iespēju, šādā gadījumā tiek saglabāta Portāla Lietotāja IP adrese, kā arī Lietotāja norādītie dati. Sīkdatnes, kas satur šos datus, Lietotāja ērtībām (lai nākamreiz nebūtu jāraksta pa jaunu) var tikt saglabātas vienu gadu.

5. Personas datu kategorijas

Personas datu kategorijas iekļauj vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi, e-pasta adresi, IP adresi, tālruņa numuru, ziņojuma vai vēstules saturu, u.c. saistītas kategorijas.

6. Personas datu saņēmēju kategorijas

Dati tiek izpausti tikai tiem Pārziņa darbiniekiem, kuriem tie ir nepieciešami tiešo pienākumu veikšanai, lai izpildītu vai noslēgtu attiecīgu pakalpojumu sniegšanas līgumu.

Iegūstot un izmantojot personu datus, daļēji tiek izmantoti ārējo pakalpojumi sniedzēji, kuri saskaņā ar līgumu stingri ievēro norādījumus, kas pirms pakalpojuma izmantošanas un to laikā tiek pastāvīgi kontrolēti.

7. Datu subjektu kategorijas

Datu subjektu kategorijas – Pārziņa esošie, bijušie un potenciālie klienti.

8. Datu nodošana ārpus Latvijas

Saņemtie dati netiek nodoti ārpus Latvijas, Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas, kā arī netiek nodoti nevienai starptautiskai organizācijai.

9. Datu glabāšanas ilgums

Ja par datu aizsardzību norādījumos nav minēts citādi, personas dati tiek izdzēsti ne vēlāk par trīs mēnešiem, kad vairs nav spēkā sākotnējais datu saglabāšanas iemesls, izņemot gadījumus, kad mūsu tiesiskais pienākums ir arī turpmāk saglabāt šādus datus (piemēram, bet ne tikai, grāmatvedības uzskaites vai tiesvedības vajadzībām). 

Ja nav noteikts citādi, sīkdatnes tiek glabātas, kamēr kāda darbība tiek izpildīta, kādam nolūkam tās ir vāktas, un pēc tam tās tiek dzēstas.

10. Datu subjekta piekļuve personas datiem

Mēneša laikā datu subjektam ir tiesības no attiecīgā pieprasījuma iesniegšanas dienas saņemt piekļuvi datu subjekta personas datiem.

Lietotājam ir iespēja iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu rakstveida formā klātienē, Pārziņa juridiskajā adresē (uzrādot personu apliecinošu dokumentu), vai e-pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

Pēc Lietotāja pieprasījuma par savu tiesību īstenošanu saņemšanas, Pārzinis pārliecinās par Lietotāja identitāti, izvērtē pieprasīju un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Lietotājam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi, tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Pārzinim veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, apstrādes ierobežošanu vai tiesības iebilst pret apstrādi, ciktāl šīs tiesības nav pretrunā ar datu apstrādes mērķi (līgumu noslēgšana vai izpilde).

Tiesības nesaņemt informāciju par datu subjektu ir gadījumos, ja šo informāciju aizliegts izpaust saskaņā ar likumu nacionālās drošības, valsts aizsardzības, sabiedrības drošības, krimināltiesību jomā, kā arī nolūkā nodrošināt valsts finanšu intereses nodokļu lietās vai finanšu tirgus dalībnieku uzraudzību un makroekonomisko analīzi.

11. Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei

Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei (Datu valsts inspekcijai). Dokumentus Datu valsts inspekcijā pieņem, izmantojot pastu, elektronisko pastu (ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus), kā arī tos var atstāt Blaumaņa ielā 11/13, Rīgā, 1.stāva pastkastē. Datu valsts inspekcija pieņem elektroniskā pasta sūtījumus, kas saņemti uz elektroniskā pasta adresi info@dvi.gov.lv.